Generelle salgsvilkår

For hvert parcelhusområde som Aalborg Kommune udbyder til salg, er der udarbejdet en udførlig salgsbeskrivelse.

I salgsbeskrivelserne kan du finde de vilkår, der gælder for grundene i det pågældende område. Du kan få oplysning om ledige grunde og salgsbeskrivelser hos By- og Landskabsforvaltningen, og du kan se salgsvilkårene her på hjemmesiden under de enkelte områder.

Pris

Prisen fastsættes som en mindstepris.

Tilslutningsbidrag, varierer for de forskellige områder, og er som regel ikke inkluderet i mindsteprisen. De tilslutningsbidrag, der er inkluderet i mindsteprisen, fremgår af de enkelte salgsbeskrivelser.

Udbudsform

Grundene sælges kontant og til overtagelse straks og senest 2 måneder efter kommunens accept af et tilbud.

Grundene sælges enkeltvis for højeste bud over mindsteprisen. Tilbudsgivere kan således ikke forvente at kunne afgive bud mere end én gang.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Der kan således ikke afgives bud med variable beløb som eksempelvis "højeste bud + x kr."

Der kan kun afgives købstilbud på det antal grunde, tilbudsgiver ønsker at købe. Tilbudsgiver kan således ikke prioritere sine tilbud.

Hvis to eller flere tilbudsgivere herefter har afgivet lige høje bud på den samme grund, vil kommunen søge at indhente overbud. Hvor et højeste bud ikke kan fremkaldes ved at indhente overbud, kan kommunen foretage lodtrækning mellem de bydende eller vælge frit mellem buddene.

Betalingsbetingelser

Købesummen og tilslutningsafgifter skal betales kontant ved skødets underskrift. Ved forsinket betaling tillægges der renter efter den gældende rentelov.

Byggemodning

Som hovedregel er Aalborg Kommunes parcelhusgrunde fuldt byggemodnede. Det vil sige, at der er ført vej frem til grunden. Diverse forsyningsledninger så som vand, varme, el, kloak og fællesantenne er ført ind på grunden eller frem til grunden. Udgiften til denne byggemodning er indeholdt i grundprisen.

Jordbundsforhold

I de fleste udstykningsområder har Aalborg Kommune foretaget en orienterende jordbundsundersøgelse inden grundene udbydes til salg. Du vil altid kunne finde oplysning herom i de salgsvilkår, der udarbejdes for udstykningsområdet. Hvis det viser sig, at jordbundsforholdene er væsentlig dårligere, end man måtte forvente, vil vi yde et afslag i prisen efter de regler, der gælder efter dansk retspraksis.

Salgsomkostninger

Aalborg Kommune skriver skødet uden udgift for dig. Du er velkommen til at vælge en advokat til at bistå dig under handelen, men du skal selv betale honoraret. Afgiften ved tinglysning af skødet deles.

Fortrydelsesret

Hvis du køber en parcelhusgrund af kommunen for at opføre en bolig for dig selv, er aftalen omfattet af lovgivningen for forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom. Dette betyder, at du inden 6 hverdage efter aftalens indgåelse kan fortryde. Det koster 1% af købesummen at fortryde, og dette beløb skal betales inden fristens udløb. I salgsbetingelserne er der udførligt redegjort for fortrydelsesretten.

Reservation

Det er ikke muligt at reservere en parcelhusgrund. 

Salg af kommunens faste ejendomme sker i henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov og de i medfør heraf fastsatte regler.

 

Del indhold