Generelle salgsvilkår

For hvert parcelhusområde som Aalborg Kommune udbyder til salg, er der udarbejdet en udførlig salgsbeskrivelse.

I salgsbeskrivelserne kan du finde de vilkår, der gælder for grundene i det pågældende område. Du kan få oplysning om ledige grunde og salgsbeskrivelser hos By- og Landskabsforvaltningen, og du kan se salgsvilkårene her på hjemmesiden under de enkelte områder.

Pris

Prisen fastsættes som en mindstepris.

Tilslutningsbidrag, varierer for de forskellige områder, og er som regel ikke inkluderet i mindsteprisen. De tilslutningsbidrag, der er inkluderet i mindsteprisen, fremgår af de enkelte salgsbeskrivelser.

Udbudsform

Grundene sælges kontant og til overtagelse straks og senest 2 måneder efter kommunens accept af et tilbud.

Grundene sælges enkeltvis for højeste bud over mindsteprisen. Tilbudsgivere kan således ikke forvente at kunne afgive bud mere end én gang.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Der kan således ikke afgives bud med variable beløb som eksempelvis "højeste bud + x kr."

Der kan kun afgives købstilbud på det antal grunde, tilbudsgiver ønsker at købe. Tilbudsgiver kan således ikke prioritere sine tilbud.

Hvis to eller flere tilbudsgivere herefter har afgivet lige høje bud på den samme grund, vil kommunen søge at indhente overbud. Hvor et højeste bud ikke kan fremkaldes ved at indhente overbud, kan kommunen foretage lodtrækning mellem de bydende eller vælge frit mellem buddene.

Betalingsbetingelser

Købesummen og tilslutningsafgifter skal betales kontant ved skødets underskrift. Ved forsinket betaling tillægges der renter efter den gældende rentelov.

Byggemodning

Som hovedregel er Aalborg Kommunes parcelhusgrunde fuldt byggemodnede. Det vil sige, at der er ført vej frem til grunden. Diverse forsyningsledninger så som vand, varme, el, kloak og fællesantenne er ført ind på grunden eller frem til grunden. Udgiften til denne byggemodning er indeholdt i grundprisen.

Jordbundsforhold

I de fleste udstykningsområder har Aalborg Kommune foretaget en orienterende jordbundsundersøgelse inden grundene udbydes til salg. Du vil altid kunne finde oplysning herom i de salgsvilkår, der udarbejdes for udstykningsområdet. Hvis det viser sig, at jordbundsforholdene er væsentlig dårligere, end man måtte forvente, vil vi yde et afslag i prisen efter de regler, der gælder efter dansk retspraksis.

Salgsomkostninger

Aalborg Kommune skriver skødet uden udgift for dig. Du er velkommen til at vælge en advokat til at bistå dig under handelen, men du skal selv betale honoraret. Afgiften ved tinglysning af skødet deles.

Fortrydelsesret

Hvis du køber en parcelhusgrund af kommunen for at opføre en bolig for dig selv, er aftalen omfattet af lovgivningen for forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom. Dette betyder, at du inden 6 hverdage efter aftalens indgåelse kan fortryde. Det koster 1% af købesummen at fortryde, og dette beløb skal betales inden fristens udløb. I salgsbetingelserne er der udførligt redegjort for fortrydelsesretten.

Reservation

Du har mulighed for at reservere en parcelhusgrund for en periode på 21 dage (hele dage), hvor du kan undersøge f.eks. finansierings- jordbunds- eller byggeforhold. De 21 dage regnes den dag, kommunen accepterer din reservation.
Reservationen kan forlænges én gang med yderligere 21 dage.

Det er kun muligt at reservere én parcelhusgrund ad gangen.

Når Aalborg Kommune sætter nye parcelhusgrunde til salg, sker det i en udbudsrunde. 28 dage efter tilbudsfristens udløb er det muligt at reservere en grund.

Reservationen er hverken en køberet eller en forkøbsret til nogen bestemt pris. Grunden vil blive solgt til højstbydende. Reservationen betyder, at kommunen ikke sælger grunden til anden side, uden at du er blevet kontaktet med anmodning om at afgive et bindende tilbud om køb af grunden.
Bindende bud skal være modtaget i By- og Landskabsforvaltningen inden 24 timer efter, at vores anmodning om at afgive bud er modtaget. Vores anmodning vil blive fremsendt til din eBoks. Vi betragter vores anmodning som modtaget ved brevets afsendelsestidspunkt.
Vi gør opmærksom på, at vi endvidere betragter brevet som modtaget, hvis vi blot kan dokumentere at have sendt brevet.
Som en ekstra service vil vi samtidig forsøge at fremsende brevet til den oplyste mailadresse (dette er dog ikke forpligtende for kommunen).

En reservation bortfalder automatisk, hvis der ikke er søgt om - og accepteret – en forlængelse af reservationen, inden de 21 dage er omme.

Du kan anmode om at reservere en parcelhusgrund ved at sende en mail til grundsalg@aalborg.dk.

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilken grund du ønsker at reservere.
  • Dit navn og adresse.
  • En mailadresse som vi til enhver tid kan kontakte dig på.

Det koster ikke noget at reservere en byggegrund.

Aalborg Kommune forbeholder sig ret til at afvise at reservere en parcelhusgrund. 

Del indhold